Search This Blog

Monday, March 06, 2006

Dilbert : ಪ್ರಾಕ್ಸಿ

ನಮ್ಮ CTC(PHB) alias ಛಾಮಯ್ಯನೋರಿಗೆ ಪಾಪ ಸಿಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ.ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಾಜಂ‍ನ ಸಹಾಯ ತಗೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ.ನೀವೇ ನೋಡಿ!
[ರಾಜಂ : IIT ಹುಡುಗ]

No comments: